tefsir-dersi-araf

Mushaf Sırası:7

Adı:Bu sure adını 46-47. ayetlerde geçen el-a'raf'tan almaktadır.

Nüzul Zamanı:Surede anlatılan konular hakkında yapılacak dikkatli bir inceleme bu sure ile En'am suresinin hemen hemen aynı zamanda, yani Hz. Peygamber'in (s.a) Mekke'de geçen hayatının son yıllarında nazil olduklarını gösterir. Ancak hangisinin daha önce geldiği kesin olarak bilinmemekte. Her halukârda, En'am ve A'raf surelerinin ele aldıkları konular ve anlatım biçimleri arasındaki benzerlik, bu iki surenin de aynı döneme ait olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. İkisi de aynı tarihsel arka-plana sahip olduklarından, okuyucu En'am suresinin mukaddimesini de göz önünde bulundurmalıdır.

Konu :Surenin ana konusu, dikkat çekici bir uslûpla, "Hz. Muhammed'e (s.a) gönderilen 'İlâhî Tebliğ'e çağrı'dır. Bu, Hz. Peygamber'in (s.a) Mekkelilere yaptığı uzun süren nasihatleri neticesinde, onlar üzerinde bir tesir görülmemesi nedeniyledir. Hatta onlar, Peygamber'in (s.a) davetine karşı adeta sağır bir kulak kesilmişler ve o kadar inatçı, o kadar vurdumduymaz olmuşlardı ki, neticede Hz. Peygamber'e (s.a), yalnızca Mekkelilerle uğraşmayı bırakıp başka insanlara da yönelmesi emrolunmuştu. Bundan dolayı Mekkelilere ?lâhî Daveti kabul etmeleri için sürekli çağrıda bulunulmasının yanında, daha önceki kavimlerin, peygamberlerine karşı takındıkları yanlış tavırlarının sonuçları sert bir dille anlatılarak, bu hususa dikkatleri çekilmektedir. (O vakitte Hz. Peygamber (s.a) Mekke'den hicret etmek üzereydi.) Hitabın sonuç bölümü, Hz. Peygamber'in (s.a) ileride kendileriyle ilişkiler içinde olacağı Ehl-i Kitab'a yöneltilmektedir. Bu, hicret vaktinin artık yaklaşmakta olduğunun, "mesaj"ın öncekilerde olduğu gibi sadece kendi kavmine münhasır kalmayıp bütün insanlığa yayılacağının ifadesi idi.

Yahudilere hitab edildiğinde, onların peygamberlik müessesesine karşı münafıkça tutumlarının sonuçlarına işaret edilmektedir. Çünkü onlar sözle Hz. Musa'ya inandıklarını söylüyorlar, yalandan ibadet ediyorlar, fakat gerçekte onun öğretisine karşı gelerek ve itaattan kaçındılar. Bütün bu tavırlarının neticesi olarak, alçaklık ve rezillikle suçlandılar.

Surenin sonunda, Hz. Peygamber (s.a) ve ona uyanlara, İslam'ın tebliğ vazifesini hikmetlice yapabilmeleri için, bazı talimatlar verilmektedir. En önemlisi; muhaliflerin tahriklerine karşılık verme konusunda, kendilerini tutma ve sabretme hususuydu. Ayrıca, hislerin etkisiyle, hedeflerine zarar verecek herhangi bir yanlış adımın atılmaması tavsiye edilmektedir.

Toplam video sayısı: 20
Sayfa: 1/2
# Başlık Süre Tarih İndir
1 Araf Suresi 203-206

Araf Suresi 203-206

01:26:28 02 Eki 2013
2 Araf Suresi 199-203

Araf Suresi 199-203

01:27:47 02 Eki 2013
3 Araf Suresi 199-201

Araf Suresi 199-201

01:11:22 02 Eki 2013
4 Araf Suresi 187-198

Araf Suresi 187-198

01:17:36 02 Eki 2013
5 Araf Suresi 181-186

Araf Suresi 181-186

01:07:14 02 Eki 2013
6 Araf Suresi 175-180

Araf Suresi 175-180

01:15:02 02 Eki 2013
7 Araf Suresi 172-174

Araf Suresi 172-174

01:10:54 02 Eki 2013
8 Araf Suresi 166-171

Araf Suresi 166-171

01:08:27 02 Eki 2013
9 Araf Suresi 158-166

Araf Suresi 158-166

01:21:40 02 Eki 2013
10 Araf Suresi 156-159

Araf Suresi 156-159

01:06:29 02 Eki 2013
11 Araf Suresi 144-156

Araf Suresi 144-156

01:17:17 02 Eki 2013
12 Araf Suresi 130-143

Araf Suresi 130-143

01:18:22 02 Eki 2013
13 Araf Suresi 123-129

Araf Suresi 123-129

01:06:41 02 Eki 2013
14 Araf Suresi 94-123

Araf Suresi 94-123

01:15:43 02 Eki 2013
15 Araf Suresi 55-65

Araf Suresi 55-65

01:08:36 02 Eki 2013
16 Araf Suresi 38-53

Araf Suresi 38-53

01:06:37 02 Eki 2013